splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r.

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.psplosiow.opole.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do szkoły.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe. Sugeruję aby osoby przyprowadzające dziecko do szkoły nie przekraczały 60 roku życia. Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
  1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  2. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  3. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 – 2 m,-
  4. dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 – 2 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).
 9. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.
 10. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
 11. Rodzic odprowadzający są zobowiązani zaraz po wejściu do budynku założyć maseczkę ochronną, zasłaniającą nos oraz usta, i dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się przy wejściu głównym do placówki. Rodzic/opiekun prawny podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko oraz nr telefonu.  Uczniowie po wejściu do budynku również dezynfekują ręce.
 12. Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem poprzez hol łączący szkołę i halę sportową, natomiast uczniowie klas IV – VIII wejściem głównym obok sekretariatu szkoły.
 13. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 14. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 15. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba.
 16. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga rodzic/opiekun prawny, ewentualnie nauczyciel lub pracownik szkoły. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 17. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Po wejściu do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego lub założyć rękawiczki.
 2. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze szkoły z klas I – III wchodzą do szkoły wejściem poprzez hol łączący szkołę i halę sportową.
 3. Rodzic/opiekun prawny zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły podaje pracownikowi szkoły  imię i nazwisko oraz nr telefonu i oczekuje na przyprowadzenie go przez nauczyciela lub pracownika do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 4. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły myje ręce.
 5. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko przed wyjściem ze szkoły dezynfekuje ręce.
 6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  również przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.

Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem
Stanisław Kowalczyk
Dyrektor szkoły

 

>> Zarządzenie nr 7/2020 <<


 

PROCEDURY

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły
 2. Procedura pobytu w sali dydaktycznej
 3. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej
 4. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych
 5. Procedura prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na boisku szkolnym
 6. Procedura prowadzenia zajęć sportowych na hali sportowej
 7. Procedura realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy oraz dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych
 8. Procedura pobytu grupy na boisku szkolnym w czasie przerw
 9. Procedura i harmonogram wydawania posiłków na czas epidemii COVID-19
 10. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
 11. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
 12. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie
Skip to content