splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2021/22

Przewodnicząca

Lena Mielnik

Z-ca przewodniczącej

Hanna Mokrzan

Opiekun

Ilona Lis

TERESA RĄCZKA

Skarbnik/księgowa

Karolina Kamińska

Sekretarz

Julia Joniak

Asystent sekretarza

Amelia Jagiełło

Asystent

Radosław Mazur

Samorząd

Samorząd uczniowski, demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej.
Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty.

Funkcje

  • prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów,
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
Skip to content