sekretariat@psplosiow.opole.pl 77 412 53 26
Jesteśmy po to, aby pomagać i możliwie szybko rozwiązywać problemy naszych uczniów.

Psycholog i pedagog szkolny

Pomoc psychologa oraz pedagoga szkolnego

Psycholog i pedagog szkolny są członkami rady pedagogicznej. Mimo to, pełnią role rzeczników uczniów i zawsze stoją po ich stronie (w sytuacjach konfliktowych uczeń – rodzice, uczeń – nauczyciele). Zobowiązani są do przestrzegania zasady dyskrecji.

W ten sposób zostają stworzone warunki, które zwiększają poziom bezpieczeństwa i umożliwiają budowanie relacji opartej na zaufaniu.

Psycholog szkolny

p. Damian Gietkowski

Poniedziałek07:55 - 13:25
Środa7:55 - 13:25
Piątek7:55 - 13:25
Pedagog szkolny

p. Katarzyna Świderska

Poniedziałek08:50 - 9:35 | 11:45 - 12:30
Wtorek08:50 - 14:20
Środa07:55 - 08:40 | 11:45 - 13:25
Czwartek07:55 - 12:30
Piątek07:55 - 10:30

Pedagog

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracajacymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Pięć głównych zadań pedagoga szkolnego:

 • współudział w organizowaniu procesów dydaktycznych
 • praca opiekuńczo-wychowawcza
 • współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie kształtowania kultury pedagogicznej rodziców
 • organizowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku
 • działalność naukowa

Psycholog

Jego celem jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju Waszej psychiki i osobowości, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom.

 • Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa – próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość “wygadania” się w życzliwej i zawsze przyjaznej atmosferze
 • Terapia psychologiczna – bardziej uporządkowane rozmowy  z zawarciem kontraktu i określeniem celu oraz rodzaju zmian  jakie mają w wyniku tych spotkań nastąpić.
 • Diagnoza psychologiczna –  określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, zawodowych, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.
 • Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne
 • Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie
 • Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i lepszej komunikacji
Skip to content