Rekrutacja 2024/2025

Zapisy do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja rozpoczyna się od 26.02.2024 r. i trwać będzie do 08.03.2024 r.

 

Warunki przyjęć do szkół dzieci z obwodu

Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Wobec tych dzieci nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu.  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły, muszą wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jedynie punkt I oraz punkt IV). Wypełnione  i podpisane przez dwóch rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w szkole obwodowej. Druki Wniosku można otrzymać w szkole podstawowej, przedszkolu oraz pobrać ze strony internetowej szkoły – www.psplosiow.opole.pl

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie:

Łosiów, Różyna, Leśniczówka, Buszyce, Jasiona, Strzelniki.

 

Warunki przyjęć do szkół dzieci spoza obwodu

Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, można przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnionych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Mogą oni ubiegać się o miejsce w maksymalnie 3 szkołach. Wypełniony i podpisany przez dwóch rodziców/opiekunów prawnych Wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów należy złożyć w szkołach, do których ubiega się kandydat.

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej  szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, zgodnie z Uchwałą NR XXX/291/2017 Rady Miejskie w Lewinie Brzeskim z 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, przyznawania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałym poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski.

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów, ustalone przez organ prowadzący dla kandydatów spoza obwodu.

  L.p.

Nazwa kryterium do publicznej szkoły podstawowej

oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów

Liczba punktów
1. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Lewin Brzeski. 20
Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu wraz z kandydatem na terenie gminy Lewin Brzeski.
2. W szkole, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, w roku szkolnym na który ma być przyjęty kandydat, będzie uczyło się rodzeństwo kandydata. 5
Zaświadczenie szkoły o aktualnym wpisie do księgi uczniów szkoły rodzeństwa kandydata.
3. Jeden z rodziców lub oboje rodzice kandydata pracują lub prowadzą działalność gospodarczą na obszarze obejmującym obwód szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat. 2
Zaświadczenie potwierdzające miejsce pracy zawodowej jednego z rodziców kandydata na terenie obwodu szkolnego szkoły do której ubiega się kandydat lub oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzone wypisem z rejestru działalności gospodarczej.
4. Wielodzietność rodziny kandydata. 2
Oświadczenie rodziców o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci.
5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 2
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata.
6. Niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata. 2
Oświadczenie rodziców o niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny poparte stosownym dokumentem.

 

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.02.2024 r.

do 08.03.2024 r.

Składanie do dyrektora szkoły podstawowej wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym.
15.03.2024 r. Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
15.03.2024 r. Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.03.2024 r.

do 02.04.2024 r.

Przyjmowanie przez komisje rekrutacyjne wniosków rodziców o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, przygotowanie                   i uzasadnienie odmowy, wnoszenie przez rodziców odwołań od Komisji Kwalifikacyjnej, rozpatrywanie odwołań przez dyrektora.
od 08.04.2024 r. do 10 maja 2024 r. W przypadku posiadania wolnych miejsc po postępowaniu rekrutacyjnym składanie do dyrektora szkoły podstawowej wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych uchwałą  w postępowaniu uzupełniającym.
24 maja 2024 r. Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
24 maja 2024 r. Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym.

od 23 maja 2024 r.

do 14 czerwca 2024 r.

Przyjmowanie przez komisje rekrutacyjne wniosków rodziców o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, przygotowanie                   i uzasadnienie odmowy, wnoszenie przez rodziców odwołań od Komisji Kwalifikacyjnej, rozpatrywanie odwołań przez dyrektora.

Dodatkowych informacji dotyczących procedury zgłoszenia dziecka do szkoły można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie w dowolnej  szkole podstawowej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2024/25

Dokumenty do pobrania

Informacja o naborze

Uchwała - kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły

Zarządzenie Nr 2226/2024

Zarządzenie Nr 2225/2024

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

ul. Słowackiego 9
49-330 Łosiów
woj. opolskie

tel./fax. 77 412 53 26
sekretariat@psplosiow.opole.pl

Poniedziałek – Piątek
7:00 – 15:00

Skip to content