Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie oraz Strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się na teren szkoły można skorzystać z dwóch wariantów:
  – należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie i skierować się do głównego wejścia,
  – z parkingu drugim wejściem do szkoły, łączącego szkołę z halą sportową, które posiada podjazd i dostosowane jest do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 2. Do budynku szkoły prowadzą chodniki wyłożone kostką brukową.
 3. Parking przed halą sportową ma dwa wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych.
 4. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy pokonać 4 stopniowe schody oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Wejście do szkoły nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 5. Aby wejść do budynku wejściem do szkoły, łączącego szkołę z halą sportową należy pokonać 3 stopniowe schody oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Wejście to posiada również podjazd i jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 6. Szkoła to budynek dwupoziomowy (poziom 0 i 1), w którym do głównego wejścia prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą wejść do szkoły poprzez łącznik, którego wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. Droga na poziom pierwszy nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.
 7. Hala sportowa to budynek dwupoziomowy (poziom 0 i 1), do której można wejść przez drzwi w łączniku, posiadające podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wejściem ze schodami. Droga na poziom pierwszy jest dostosowana do osób niepełnosprawnych –  zamontowana jest winda.
 8.  Nad wejściami do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej.
 9. W szkole jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 14. Aplikacji mobilnych brak.

Dostępność cyfrowa

Data publikacji strony internetowej: 11-12-2018.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 01-01-2021.

Data publikacji strony BIP: 24-11-2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 12-02-2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, ze względu na brak możliwości zmiany treści plików otrzymanych od podmiotów zewnętrznych,
 • brak części opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści od innych podmiotów, które zostały nabyte lub nie mamy uprawnień i możliwości do zmiany tych treści,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisław Kowalczyk, splosiow@wodip.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 412 53 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie sporządzono 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skip to content