Procedury

Organizacja zdalnego nauczania 2020/2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice oraz Nauczyciele

Od dnia 26 października 2020 r. (poniedziałek) do 8 listopada 2020 r. w naszej szkole następuje zmiana organizacji pracy szkoły. Uwzględniając Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwy dla dziecka czas pracy przy komputerze oraz konieczność realizacji podstawy programowej, informuję co następuje:

 1. Nauka dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Zajęcia odbywać się będą w szkole. Będzie czynna świetlica oraz dowozy szkolne. Plan lekcji nie ulega zmianie, a lekcje w klasach I – III rozpoczynać się będą od godziny 08.00. Czas lekcji trwać będzie 45 minut.

 1. Natomiast w klasach 4-8 kontynuować będziemy edukację poprzez zdalne nauczanie.

– godzinowy czas pracy dla uczniów klas 4-8 będzie następujący:

 1. lekcja 8.00 – 8.30
  2. lekcja 8.55 – 9.25
  3. lekcja 9.50 – 10.20
  4. lekcja 10.45 –11.15
  5. lekcja 11.45 –12.15
  6. lekcja 12.40 –13.10
  7. lekcja 13.35 – 14.05
  8. lekcja 14.30 – 15.00

– wszystkie lekcje zaplanowane są na 30 minut. Nauczyciel prowadzący zajęcia w inny sposób niż przez Microsoft Teams wyznacza uczniowi czas wykonania zadania – ma na to cały dany dzień lub inny termin podany przez nauczyciela. Pomiędzy lekcjami prowadzonymi proponujemy wydłużone przerwy,

– Uczniowie i Rodzice otrzymają od nauczyciela we właściwym czasie wskazówki i materiały do pracy własnej poprzez e-dziennik lub inne uzgodnione z rodzicami bezpieczne środki komunikacji elektronicznej,

– Nauczyciele na bieżąco przekazują uczniom i rodzicom zadania, materiały i wskazówki, (najpóźniej do godz. 8.00 w dniu planowanych zajęć) lub w godzinach danej lekcji prowadzonej online (max do 3 lekcji online dziennie w klasach 4-5 i max do 4 lekcji online dziennie w klasach 6-8 z wybranych przedmiotów. Nasza propozycja ma służyć mobilizacji i efektywnej pracy. Powyższy godzinowy czas umożliwi przeprowadzenie wszystkich lekcji, merytorycznie będzie odpowiadał planom lekcyjnym zamieszczonym w e-dzienniku,

– dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane zostanie nauczanie zdalne w szkole, w wyjątkowych wypadkach stacjonarnie, z wykorzystaniem komputerów w szkole,

– temat każdej lekcji zostanie zapisany w e-dzienniku w tradycyjnej formie, podobnie odnotowana będzie zdalna obecność dziecka. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w lekcji online, uczeń nie będzie miał zaznaczonej nieobecności. Nauczyciel przekaże zadania w inny sposób,

– w pierwszym tygodniu rozpoczynamy pracę poprzez e-dziennik, jednocześnie wdrażając zdalne nauczanie przez program Microsoft Teams. W tym czasie sprawdzimy połączenia z uczniami oraz wyeliminujemy zaistniałe trudności. Wdrożenia planujemy zakończyć do końca tygodnia.

 1. Organizacja pracy szkoły

wszelkie pilne sprawy można załatwić na dotychczasowych zasadach, w godzinach od 08.00  do 15.00,

można kontaktować się ze szkołą:

 • drogą korespondencyjną na adres:
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
  Słowackiego 9
  49-330 Łosiów
 • telefonicznie: sekretariat – 774125326, 504083854
 • e-mailowo: splosiow@wodip.opole.pl
 • poprzez e-dziennik

Dodatkowe informacje:

 1. Zadania, materiały i wskazówki przekażemy Uczniom i Rodzicom na bieżąco.
 2. Zadajemy Uczniom do opracowania treści wyłącznie z podstawy programowej danego przedmiotu.
 3. Czas pracy własnej ucznia na każdy dzień z każdego przedmiotu nie będzie przekraczał 30 min;
 4. Staramy się, by przekazywane informacje były krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla Ucznia i Rodzica.
 5. Nie wymagamy od Ucznia wydruków żadnych prac.
 6. Nauczyciel może przygotować notatki Uczniom, aby mogli je zapisać w swoich zeszytach przedmiotowych, mogą je zastąpić również karty pracy przesłane przez nauczyciela.
 7. Oceniać będziemy pracę Uczniów zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania – będziemy brali pod uwagę jego aktywność na podstawie otrzymanej od niego informacji zwrotnej.
 8. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjnymi, wyrównawczymi i zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi realizują zajęcia zgodnie z planem, w sposób ustalony przez nauczyciela z Uczniami i  
 9. Uczeń oraz Rodzic/Opiekun prawny może konsultować się wychowawcą oraz nauczycielem przez e-dziennik lub w inny sposób ustalony z nauczycielem.
 10. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym poprzez e-dziennik lub telefonicznie.

 Zobowiązujemy Uczniów do:

 • bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających  z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń,
 • wykonywania prac, zadań przekazanych do samodzielnej pracy,
 • zdalnego komunikowania się z nauczycielami w celu realizacji treści programowych.

 Proszę Rodziców o:

 • zobowiązanie  swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu,
 • codziennego czytania komunikatów na e-dzienniku lub przekazywanych w inny uzgodniony sposób przez nauczycieli,
 • skutecznego zachęcania uczniów do codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli.

Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę ze złożoności sytuacji, prosimy o współpracę, o cierpliwość oraz wspieranie własnych dzieci – naszych uczniów. Wiemy jak wiele jest utrudnień i obciążeń wynikających ze zdalnego nauczania.

Będziemy wdzięczni za wszelkie konstruktywne sygnały na temat naszej pracy. Pomogą nam w jej usprawnianiu i ulepszaniu.

Plan lekcji dla wszystkich klas jest dostępny w e-dzienniku i nie ulega zmianie

 

Z poważaniem
dyrektor szkoły

Stanisław Kowalczyk
Grono Pedagogiczne
Publicznej Szkoły Podstawowej
Juliusza Słowackiego w Łosiowie

Skip to content