sekretariat@psplosiow.opole.pl 77 412 53 26

LEŚNE SKRZATY- TO MY!!!

Uczniowie klasy 4 i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej  w Łosiowie 10 października 2019 r. uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – terenowych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym w Ładzy, Nadleśnictwie Kup i Oczyszczalni Ścieków w Lewinie Brzeskim. Celem wycieczki było poznanie  bioróżnorodności fauny i flory  oraz  form i sposobów  ochrony  środowiska w regionie. Wyjazd   był również okazją do zapoznania  uczniów ze ścieżką kształcenia pracowników w/w obiektów. Młodzież miała możliwość wziąć udział, w tych niecodziennych zajęciach nieodpłatnie, dzięki sfinansowaniu wynajmu autokaru przez Burmistrza    Lewina Brzeskiego, ze środków przeznaczonych  na ochronę środowiska.

Pierwszym przystankiem  w podróży była wizyta w Oczyszczalni Ścieków w  Lewinie Brzeskim. Prowadzący zaprezentował budowę oraz sposób funkcjonowania obiektu. Wizyta ta uzmysłowiła zwiedzającym, jakie są skutki zanieczyszczenia wody.

Następnym punktem była lekcja w Izbie Leśnej w Nadleśnictwie Kup. Uczniowie spotkali się tam z panem leśnikiem, który oprócz interesujących historii o roślinach i zwierzętach lasu, przybliżył także legendę o św. Hubercie. Uczestnicy wyprawy odwiedzili pomieszczenia z wystawami o tematyce leśnej i przyrodniczej.

Na sali edukacyjnej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, dotyczącej bioróżnorodności i walorów przyrodniczo -krajobrazowych regionu.

Następnym punktem wycieczki były  zajęcia w terenie. Ósmoklasiści przeszli na ścieżkę edukacyjną „Na wydmach”, na której odbyły się skorelowane ćwiczenia z geografii, biologii, fizyki i matematyki.

Uczniowie w ramach lekcji geografii :

 • wyszukiwali z różnych map tematycznych informacje dotyczące SPK,
 • odczytywali współrzędne geograficzne: Opola, Brzegu, Ładzy, Skorogoszczy i Łosiowa,
 • zaznaczali na mapach konturowych powyższe miejscowości oraz obszar SPK,
 •  mierzyli za pomocą tyczki – wysokość wydmy i sosny,
 • rysowali przekrój poprzeczny  i profil wydmy,
 • wyznaczali kierunek północny za pomocą za pomocą kompasu  i obserwacji terenu.

W ramach lekcji biologii:

 •   za pomocą klucza do oznaczania roślin określali różnorodność gatunkową roślin, porastających dwa sąsiednie i zróżnicowane siedliska; suche piaszczyste wydmy oraz wilgotną gliniastą nieckę u  podnóża wydm,
 • w muzeum przyrodniczym zapoznali się z gatunkami fauny i flory zasiedlającej tereny parku ich wymaganiami życiowymi, ekologicznymi zależnościami w łańcuchach troficznych.

W ramach lekcji fizyki:

 • wyznaczali prędkość średnią toczącej się piłki, dokonując wcześniej pomiaru drogi jaką pokonała piłka i czasu trwania ruchu piłki,
 • omawiali opory ruchu piłki,
 • podawali przykłady zjawisk fizycznych występujących w otaczającej ich przyrodzie.

W ramach lekcji matematyki:

 • wyznaczali promień i pole przekroju pnia drzewa, dokonując wcześniej pomiaru obwodu drzewa.

Czwartoklasistów  przewodnik zaprosił na ścieżkę dydaktyczną w okolicy Ładzy. Dzieci w sposób poglądowy poznały piętra lasu. Obserwowały  roślinność, a także zwierzęta zamieszkujące obszar.  Rozpoznawały rodzime gatunki drzew oraz poznały  wiele obcych   i nierzadko sędziwych okazów  flory. Młodych turystów zachwyciła swoimi rozmiarami i dostojeństwem najstarsza w Polsce  sosna wejmutka.

Zajęcia terenowe to możliwość zapoznania się z rzadko spotykanymi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej, a także przyjrzenia się z bliska działaniom w zakresie czynnej ochrony przyrody.

Uczniowie corocznie stwierdzają, że dzięki lekcjom w terenie łatwiej przyswajają wiedzę, nabywają doświadczenia  i chętniej rozwiązują problemowe zadania. Takie zajęcia są ciekawe, poszerzają i utrwalają wiedzę, a  nauka przyswajana w tak interesujący sposób   z pewnością „nie idzie w las”.

Anna Jelenkowska

Katarzyna Świderska

Skip to content