splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Stacjonarne nauczanie 1-3 od 04.05.2021

Szanowni Rodzice!
Drodzy uczniowie!

Od 4 maja 2021 r. (wtorek) następuje zmiana organizacji pracy szkoły.

Klasy od I do III powracają do nauczania stacjonarnego.


Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw) oraz wytycznych GIS i MZ, jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem procedury postępowania i zachowania w ścisłym reżimie sanitarnym.

Procedury te w dużym stopniu opierają się na wcześniej wypracowanych rozwiązaniach.

Organizacja zajęć:

– uczniowie klasy I oraz klasy III wchodzą do szkoły wejściem poprzez hol łączący szkołę i halę sportową, natomiast uczniowie klas II wejściem głównym obok sekretariatu szkoły;
– uczniowie klasy I oraz klasy III rozbierają się w szatni, a uczniowie klasy II po wejściu do głównym wejściem do szkoły zostawiają swoje przedmioty na przygotowanych stojakach obok dawnej sali gimnastycznej;

– zaraz po wejściu do budynku uczeń musi mieć założoną maseczkę ochronną, zasłaniającą nos oraz usta i zdezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się przy wejściu do szkoły;
– uczniowie klasy I oraz klasy III rozbierają się w szatni a uczniowie klasy II po wejściu do głównym wejściem do szkoły zostawiają swoje przedmioty na przygotowanych stojakach obok dawnej sali gimnastycznej;
– ze względu na bezpieczeństwo uczniowie z klasy II mają przeniesioną szatnię obok dawnej sali gimnastycznej;

– zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. W takim przypadku należy zachować dystans:

– od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 – 2 m,

– dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 – 2 m;
– uczniowie klasy I przychodzą do sali nr 8 na zajęcia świetlicowe, które trwać będą do godziny 08.00. Natomiast uczniowie klas II i III przychodzą do Sali, gdzie odbywają się zajęcia świetlicy;
– plan lekcji nie jest zmieniony. Lekcje trwają 45 minut;
– wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia od godziny 08.00;
– klasa I będzie miała lekcje w sali nr 8, klasa III w sali nr 9, a klasa II w sali nr 14 na I piętrze;

– uczeń przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać;
– w szkole obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, natomiast w klasie uczniowie zdejmują maseczki. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej;
– każda klasa będzie miała przerwy w innym czasie;
– klasy będą często wietrzone, nie rzadziej niż co godzinę.
– nauczyciel częściej będzie przebywał z dziećmi na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Proszę, aby uczniowie byli przygotowani na takie wyjścia;
– po zakończeniu zajęć lekcyjnych utworzone zostaną dwie grupy świetlicowe. Świetlica czynna będzie od godziny 06.30 do godziny 15.30;
– każda klasa w trakcie przebywania w szkole będzie miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami;
– stołówka będzie czynna, a obiady wydawane będą po 4 lekcji, z zachowaniem reżimu sanitarnego;
– nie ulega zmianie dowóz uczniów do szkoły;
– uczniowie regularnie będą myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety;
– w szkole będzie codzienne monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników;

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
2. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą powyżej 38 stopni nie będą przyjmowane a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
3. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje.

4. Nadal obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek.
5. Również obowiązuje zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.


 Chore dziecko w szkole:


1. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica.

2. Szkoła powiadamia rodzica/opiekuna prawnego o zaistniałym fakcie.

3. Rodzic/opiekun prawny niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły.

4. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce do momentu przybycia rodzica/opiekuna prawnego.

Przyprowadzanie i odprowadzanie dziecka do szkoły


1. Rodzice przyprowadzający oraz odbierający dziecko są zobowiązani zaraz po wejściu do budynku założyć maseczkę ochronną, zasłaniającą nos oraz usta i dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego, znajdującego się przy wejściu do szkoły. Rodzic/opiekun prawny podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko oraz nr telefonu. Uczniowie po wejściu do budynku również dezynfekują ręce.

2.Rodzic/opiekun prawny zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko oraz nr telefonu, oczekuje na przyprowadzenie dziecka przez nauczyciela lub pracownika do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
3. Uczniowie klasy I oraz klasy III wychodzą ze szkoły poprzez hol łączący szkołę i halę sportową, natomiast uczniowie klas II wejściem głównym obok sekretariatu szkoły.

4. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły myje ręce.
5. Rodzice przebywają na terenie szkoły nie dłużej niż istnieje potrzeba.
6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, również przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

W przypadku gdy rodzic/prawny opiekun przebywa w sytuacji wyjątkowej (załatwianie spraw) na terenie szkoły, ma obowiązek noszenia maseczki na usta i nos oraz zdezynfekowania rąk przed wejściem oraz przed wyjściem ze szkoły. Można również skontaktować się telefonicznie ze szkołą. Numer telefonu – 77 412 53 26.


Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Z poważaniem
Stanisław Kowalczyk

Skip to content