splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Rekrutacja do klasy I 2020/2021

Zapisy do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej rozpoczyna się

od 02 marca 2020 r. i trwać będzie do 13 marca 2020 r.

Warunki przyjęć do szkół

Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Wobec tych dzieci nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu.  Rodzice dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły, muszą wypełnić jedynie Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka oraz dziecka. Wypełnione  i podpisane Zgłoszenie oraz Oświadczenie należy złożyć w szkole obwodowej. Druki Zgłoszenia  i Oświadczenia można otrzymać w szkole podstawowej, przedszkolu oraz pobrać ze strony internetowej szkoły – www.psplosiow.opole.pl

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie:

Łosiów, Różyna, Leśniczówka, Buszyce, Jasiona, Strzelniki.

Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, można przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnionych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Mogą oni ubiegać się o miejsce w maksymalnie 3 szkołach. Wypełniony i podpisany Wniosek należy złożyć we wszystkich trzech szkołach.

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej  szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą NR XXX/291/2017 Rady Miejskie w Lewinie Brzeskim z 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, przyznawania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałym poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski.

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych ustalone przez organ prowadzący.

L.p. Nazwa kryterium do publicznej szkoły podstawowej Liczba punktów
1. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Lewin Brzeski. 20
2. W szkole, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, w roku szkolnym na który ma być przyjęty kandydat, będzie uczyło się rodzeństwo kandydata. 5
3. Jeden z rodziców lub oboje rodzice kandydata pracują lub prowadzą działalność gospodarczą na obszarze obejmującym obwód szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat. 2
4. Wielodzietność rodziny kandydata. 2
5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 2
6. Niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata. 2

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.
do 13.03.2020 r.
Składanie do dyrektora szkoły podstawowej wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym. 
18.03.2020  r. Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 
18.03.2020  r. Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym. 
od 19.03.2020 r. do 14.04.2020 r. Przyjmowanie przez komisje rekrutacyjne wniosków rodziców o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, przygotowanie i uzasadnienie odmowy, wnoszenie przez rodziców odwołań od Komisji Kwalifikacyjnej, rozpatrywanie odwołań przez dyrektora.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia dziecka do obwodowej szkoły podstawowej można uzyskać bezpośrednio w dowolnej  szkole podstawowej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2020/21

Link do Rekrutacji – TUTAJ

Skip to content