splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!

Od 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) następuje zmiana organizacji pracy szkoły.

Klasy od I do III powracają do nauczania stacjonarnego.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEiN, GIS i MZ, jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem procedury postępowania i zachowania w ścisłym reżimie sanitarnym.

Procedury te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już  jesienią ubiegłego roku.

Organizacja zajęć:

 – rodzic/opiekun prawny dziecka z klasy I i III wchodzi do szkoły wejściem poprzez hol łączący szkołę i halę sportową.

– rodzic/opiekun prawny dziecka z klasy II wchodzi do szkoły głównym wejściem.

– uczniowie klasy I oraz klasy III rozbierają się w szatni a uczniowie klasy II po wejściu do głównym wejściem do szkoły zostawiają swoje przedmioty na przygotowanych stojakach obok dawnej sali gimnastycznej.

 – ze względu na bezpieczeństwo uczniowie z klasy II mają przeniesioną szatnię obok dawnej sali gimnastycznej. Do dyspozycji uczniowie będą mieli stojące wieszaki, dostępne tylko dla tej klasy. Pozostali uczniowie korzystają z dotychczasowych szafek.

– uczniowie klasy I przychodzą do sali nr 8 na zajęcia świetlicowe, które trwać będą do godziny 08.00. Natomiast uczniowie klas II i III przychodzą na te zajęcia do świetlicy.

– plan lekcji nie jest zmieniony. Lekcje trwają 45 minut.

– wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia od godziny 08.00

– klasa I będzie miała lekcje w sali nr 8, klasa II w sali nr 9, a klasa III w sali nr 14 na I piętrze.

– każda klasa będzie miała przerwy w innym czasie.

– klasy będą często wietrzone, nie rzadziej niż co godzinę.

– nauczyciel częściej będzie przebywał z  dziećmi na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Proszę, aby uczniowie byli przygotowani na takie wyjścia.

– po zakończeniu zajęć lekcyjnych utworzone zostaną dwie grupy świetlicowe. Świetlica czynna będzie do godziny 15.30

– każda klasa w trakcie przebywania w szkole będzie miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

– stołówka będzie czynna, a obiady wydawane będą po 4 lekcji, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

– nie ulega zmianie dowóz uczniów do szkoły.

– uczniowie regularnie będą myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

– w szkole będzie codzienne monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe. Sugeruję aby osoby przyprowadzające dziecko do szkoły nie przekraczały 60 roku życia. Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą powyżej 38 stopni nie będą przyjmowane a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 4. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 – 2 m,
  1. dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 – 2 m,
 8. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcję rąk lub  noszenie rękawiczek jednorazowych.
 9. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.
 10. W szkole obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, natomiast w klasie uczniowie zdejmują maseczki. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 11. Rodzic odprowadzający są zobowiązani zaraz po wejściu do budynku musi mieć założoną maseczkę ochronną, zasłaniającą nos oraz usta, i dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się przy wejściu głównym do szkoły. Rodzic/opiekun prawny podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko oraz nr telefonu.  Uczniowie po wejściu do budynku również dezynfekują ręce.
 12. Uczniowie klasy I oraz klasy III wchodzą do szkoły wejściem poprzez hol łączący szkołę i halę sportową, natomiast uczniowie klas II wejściem głównym obok sekretariatu szkoły.
 13. Uczniowie klasy I oraz klasy III rozbierają się w szatni, a uczniowie klasy II po wejściu do głównym wejściem do szkoły zostawiają swoje przedmioty na przygotowanych stojakach obok dawnej sali gimnastycznej.
 14. Dzieciom młodszym pomaga rodzic/opiekun prawny, ewentualnie nauczyciel lub pracownik szkoły. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 15. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 16. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba.
 17. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek noszenia maseczki na usta i nos oraz zdezynfekowania rąk przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Po wejściu do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego lub założyć rękawiczki.
 2. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze szkoły z klasy I i III wchodzi do szkoły wejściem poprzez hol łączący szkołę i halę sportową a rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze szkoły z klasy II wchodzi do szkoły głównym wejściem.
 3. Rodzic/opiekun prawny zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i podaje pracownikowi szkoły  imię i nazwisko oraz nr telefonu, oczekuje na przyprowadzenie go przez nauczyciela lub pracownika do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 4. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły myje ręce.
 5. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko przed wyjściem ze szkoły dezynfekuje ręce.
 6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  również przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Klasy od IV do VIII nadal uczą się zdalnie. Wszelkie dotychczasowe ustalenia nadal obowiązują.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 08.00. Czas lekcji wynosi 30 minut.

Plan lekcji dla wszystkich klas jest dostępny w e-dzienniku i nie ulega zmianie.

Przypominam godziny rozpoczęcia zajęć:

1. lekcja 8.00 – 8.30
2. lekcja 8.55 – 9.25
3. lekcja 9.50 – 10.20
4. lekcja 10.45 –11.15
5. lekcja 11.45 –12.15
6. lekcja 12.40 –13.10

7. lekcja 13.35 – 14.05
8. lekcja 14.30 – 15.00


Ponadto przypominam, że:

– lekcje i inne zajęcia prowadzone są przez MS Teams oraz e-dziennik. Informacje o zadaniach domowych umieszczane będą w e-dzienniku w zakładce zadania domowe. Inne szczegóły dotyczące zdalnego nauczania zostaną podane Państwu przez wychowawcę klasy.

– uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu,  zorganizujemy nauczanie zdalne lub stacjonarne w szkole, (na wniosek rodziców/opiekunów prawnych).

– uczniowie i Rodzice otrzymają od nauczyciela we właściwym czasie wskazówki i materiały do pracy własnej poprzez e-dziennik lub inne uzgodnione z rodzicami bezpieczne środki komunikacji elektronicznej.

– nauczyciel, prowadzący zajęcia w inny sposób niż przez Microsoft Teams, wyznacza uczniowi czas wykonania zadania – ma na to cały dany dzień lub inny termin podany przez nauczyciela. Pomiędzy lekcjami prowadzonymi proponujemy wydłużone przerwy.

– temat każdej lekcji zostanie zapisany w e-dzienniku w tradycyjnej formie, podobnie odnotowana będzie zdalna obecność dziecka. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w lekcji online, uczeń nie będzie miał zaznaczonej nieobecności pod warunkiem, że zostanie zgłoszony problem techniczny. Nauczyciel przekaże zadania w inny sposób.

Wszelkie pilne sprawy można załatwić na dotychczasowych zasadach, w godzinach od 08.00  do 15.00.

Można kontaktować się ze szkołą:

 • drogą korespondencyjną na adres:
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
  ul. Słowackiego 9
  49-330 Łosiów
 • telefonicznie: sekretariat – 774125326, dyrektor – 504083854
 • e-mailowo: splosiow@wodip.opole.pl
 • poprzez e-dziennik

Dodatkowe informacje:

 1. Zadania domowe, materiały i wskazówki przekażemy Uczniom              i Rodzicom na bieżąco poprzez e-dziennik.
 2. Zadajemy Uczniom do opracowania treści wyłącznie z podstawy programowej danego przedmiotu.
 3. Czas pracy własnej ucznia na każdy dzień z każdego przedmiotu nie będzie przekraczał 30 min. Staramy się, by przekazywane informacje były krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla Ucznia i Rodzica.
 4. Nie wymagamy od Ucznia wydruków żadnych prac.
 5. Nauczyciel może przygotować notatki Uczniom, aby mogli je zapisać w swoich zeszytach przedmiotowych, mogą je zastąpić również karty pracy przesłane przez nauczyciela.
 6. Oceniać będziemy pracę Uczniów zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania – będziemy brali pod uwagę jego aktywność na podstawie otrzymanej od niego informacji zwrotnej.
 7. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjnymi, wyrównawczymi i zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi realizują zajęcia zgodnie z planem, w sposób ustalony przez nauczyciela z Uczniami i  Rodzicami.
 8. Uczeń oraz Rodzic może konsultować się z wychowawcą oraz nauczycielem przez e-dziennik lub w inny sposób oraz w czasie ustalonym z nauczycielem.
 9. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym realizowane są poprzez e-dziennik lub telefonicznie.

 Zobowiązujemy Uczniów do:

 • bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • wykonywania prac, zadań przekazanych do samodzielnej pracy,
 • zdalnego komunikowania się z nauczycielami zgodnie z planem lekcji.

 Proszę Rodziców o:

 • codziennego czytania komunikatów na e-dzienniku lub przekazywanych w inny uzgodniony sposób przez nauczycieli,
 • skutecznego zachęcania uczniów do codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli.

Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.psplosiow.opole.pl  i bardzo proszę     o zapoznanie się z procedurami i ścisłe przestrzeganie.

Z poważaniem
Stanisław Kowalczyk
dyrektor szkoły

Skip to content