splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Drodzy Uczniowie i Rodzice klas I – III oraz klas IV – VIII

Od 09 listopada 2020 r. (poniedziałek) do 29 listopada 2020 r. w naszej szkole następuje zmiana organizacji pracy szkoły. Wszystkie klasy od I do VIII uczą się zdalnie.

Uwzględniając Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwy dla dziecka czas pracy przy komputerze oraz konieczność realizacji podstawy programowej, informuję, że plan lekcji nie ulega zmianie, a lekcje w klasach I – III oraz IV – VIII rozpoczynać się będą od godziny 08.00. Czas lekcji wynosi 30 minut.

Przedstawiam godziny rozpoczęcia zajęć:

1. lekcja 8.00 – 8.30
2. lekcja 8.55 – 9.25
3. lekcja 9.50 – 10.20
4. lekcja 10.45 –11.15
5. lekcja 11.45 –12.15
6. lekcja 12.40 –13.10

7. lekcja 13.35 – 14.05
8. lekcja 14.30 – 15.00


Ponadto informuję, że:

Lekcje i inne zajęcia prowadzone są przez MS Teams oraz e-dziennik. Informacje  o zadaniach domowych umieszczane będą w e-dzienniku w zakładce zadania domowe. Innych szczegóły dotyczące zdalnego nauczania zostaną podane Państwu przez wychowawcę klasy.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 5 listopada 2020 r.  dla Uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła będzie zobowiązana zorganizować nauczanie zdalne lub stacjonarne w szkole. Takie zajęcia zostaną uruchomione na wniosek Rodzica.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów uczęszczających do klas I – III, których Rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizującą zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Świetlica czynna jest od 06.30 do 14.30.

Nie ulega zmianie dowóz uczniów do szkoły. O ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani.

W pierwszym tygodniu, od 9 listopada, rozpoczynamy pracę z uczniami klas I – III, wdrażając zdalne nauczanie przez program Microsoft Teams oraz poprzez e-dziennik. W tym czasie sprawdzimy połączenia z uczniami oraz wyeliminujemy zaistniałe trudności. Wdrożenia planujemy zakończyć do końca tygodnia.

Uczniowie i Rodzice otrzymają od nauczyciela we właściwym czasie wskazówki i materiały do pracy własnej poprzez e-dziennik lub inne uzgodnione z rodzicami bezpieczne środki komunikacji elektronicznej.

Nauczyciel prowadzący zajęcia w inny sposób niż przez Microsoft Teams wyznacza uczniowi czas wykonania zadania – ma na to cały dany dzień lub inny termin podany przez nauczyciela. Pomiędzy lekcjami prowadzonymi proponujemy wydłużone przerwy.

Temat każdej lekcji zostanie zapisany w e-dzienniku w tradycyjnej formie, podobnie odnotowana będzie zdalna obecność dziecka. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w lekcji online, uczeń nie będzie miał zaznaczonej nieobecności pod warunkiem, że zostanie zgłoszony problem techniczny. Nauczyciel przekaże zadania w inny sposób.

W klasach 4-8 zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 29 listopada. Wszelkie dotychczasowe ustalenia nadal obowiązują.

     Organizacja pracy szkoły

Wszelkie pilne sprawy można załatwić na dotychczasowych zasadach, w godzinach od 08.00  do 15.00,

można kontaktować się ze szkołą:

 • drogą korespondencyjną na adres:
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
  ul. Słowackiego 9
  49-330 Łosiów
 • telefonicznie: sekretariat – 774125326, dyrektor – 504083854
 • e-mailowo: splosiow@wodip.opole.pl
 • poprzez e-dziennik

Dodatkowe informacje:

 1. Zadania domowe, materiały i wskazówki przekażemy Uczniom i Rodzicom na bieżąco poprzez e-dziennik.
 2. Zadajemy Uczniom do opracowania treści wyłącznie z podstawy programowej danego przedmiotu.
 3. Czas pracy własnej ucznia na każdy dzień z każdego przedmiotu nie będzie przekraczał 30 min. Staramy się, by przekazywane informacje były krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla Ucznia i Rodzica.
 4. Nie wymagamy od Ucznia wydruków żadnych prac.
 5. Nauczyciel może przygotować notatki Uczniom, aby mogli je zapisać w swoich zeszytach przedmiotowych, mogą je zastąpić również karty pracy przesłane przez nauczyciela.
 6. Oceniać będziemy pracę Uczniów zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania – będziemy brali pod uwagę jego aktywność na podstawie otrzymanej od niego informacji zwrotnej.
 7. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjnymi, wyrównawczymi                    i zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi realizują zajęcia zgodnie z planem, w sposób ustalony przez nauczyciela z Uczniami i  Rodzicami.
 8. Uczeń oraz Rodzic może konsultować się wychowawcą oraz nauczycielem przez e-dziennik lub w inny sposób oraz w czasie ustalonym z nauczycielem.
 9. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym realizowane są poprzez e-dziennik lub telefonicznie.

 Zobowiązujemy Uczniów do:

 • bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających  z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń,
 • wykonywania prac, zadań przekazanych do samodzielnej pracy,
 • zdalnego komunikowania się z nauczycielami zgodnie z planem lekcji.

 Proszę Rodziców o:

 • zobowiązanie  swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu,
 • codziennego czytania komunikatów na MS Teams oraz e-dzienniku lub przekazywanych w inny uzgodniony sposób przez nauczycieli,
 • skutecznego zachęcania uczniów do codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli.

Szanowni Państwo,

zdajmy sobie sprawę ze złożoności sytuacji, prosimy o współpracę, o cierpliwość oraz wspieranie własnych dzieci – naszych uczniów. Wiemy jak wiele jest utrudnień i obciążeń wynikających ze zdalnego nauczania.

Będziemy wdzięczni za wszelkie konstruktywne sygnały na temat naszej pracy, a za dotychczasowe dziękujemy. Pomogą nam w jej usprawnianiu i ulepszaniu.


Plan lekcji dla wszystkich klas jest dostępny w e-dzienniku i nie ulega zmianie.

Z poważaniem
dyrektor szkoły

Stanisław Kowalczyk

Grono Pedagogiczne
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie

Skip to content