splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

W POSZUKIWANIU JESIENI

       Uczniowie klasy 7 B i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej  w Łosiowie 22 września 2020 r.  uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – terenowych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym w Ładzy. Zajęcia pozwoliły uczniom poznać  bioróżnorodność fauny i flory  w naszym regionie oraz formy i sposoby  ochrony  środowiska Wyjazd ten  był również okazją do zapoznania  uczniów ze ścieżką kształcenia pracowników w/w obiektu. Młodzież miała możliwość wziąć udział, w tych niecodziennych zajęciach nieodpłatnie, dzięki sfinansowaniu wynajmu autokaru przez Burmistrza  Gminy  Lewin Brzeski, ze środków przeznaczonych na ochronę przyrody. 

     Na sali edukacyjnej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji  dotyczącej bioróżnorodności i walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu a następnie uczniowie odpowiadali na zadane pytania dotyczące SPK. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą otrzymali nagrody książkowe.

Po pasjonującej prezentacji  uczniowie z klasy 8 przeszli na ścieżkę edukacyjną  – „Na wydmach”, na której poszukiwali oznak jesieni a także odbyły się tam skorelowane zajęcia z geografii i biologii.

Uczniowie w ramach lekcji geografii :

  • wyszukiwali z różnych map tematycznych informacje dotyczące SPK,
  • odczytywali współrzędne geograficzne: Opola, Brzegu, Ładzy, Skorogoszczy i Łosiowa,
  • zaznaczali na mapach konturowych powyższe miejscowości oraz obszar SPK,
  •  mierzyli za pomocą tyczki – wysokość wydmy i sosny,
  • rysowali przekrój poprzeczny  i profil wydmy,
  • wyznaczali za pomocą kompasu kierunek północny ale również za pomocą obserwacji terenu.

Uczniowie w ramach lekcji biologii:

  • uczniowie  za pomocą klucza do oznaczania roślin określali różnorodność gatunkową roślin, porastających dwa sąsiednie i zróżnicowane siedliska; suche piaszczyste wydmy oraz wilgotną gliniastą nieckę u  podnóża wydm,
  • w muzeum przyrodniczym zapoznali się z gatunkami fauny i flory zasiedlającej tereny parku ich wymaganiami życiowymi, ekologicznymi zależnościami w łańcuchach troficznych.

     Uczniowie klasy 7B wraz z pracownikami parku  udali się na ścieżkę edukacyjną do miejscowości Murów i  Zagwiździe.  Trasa rozpoczęłą się wśród leśnych wzgórz wydmowych porośniętych lasem, gdzie uczniowie, oznaczali gatunki roślin tam występujące. Następnie przeszliśmy na grodzisko średniowieczne, gdzie omówiliśmy warunki  bytowe, obronne i przyrodnicze w/w obiektów. Dalsza trasa odbywała się ścieżką śródleśną wzdłuż rzeki Budkowiczanki do miejscowości Zagwiżdzie. Tam obejrzeliśmy eksponaty muzealne huty żelaza i poznaliśmy pracę hutnika.

         Zajęcia edukacyjno – terenowe to ciekawe lekcje, na których młodzież poszerza i utrwala swoją wiedzę. Nauka przyswajana w tak interesujący sposób,  z pewnością nie idzie w las i daje uczniom możliwość zapoznania się z rzadko spotykanymi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej, a także przyjrzenia się z bliska działaniom w zakresie ochrony przyrody.                                                                                                 Katarzyna Świderska

Skip to content