splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Zdalne nauczanie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Szanowni Rodzice

W związku z nowym rozporządzeniem MEiN z 13 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 14 grudnia 2021 r. poz. 2301) informuję, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.  ogranicza się funkcjonowanie między innymi publicznych szkół podstawowych i wprowadza się nauczanie zdalne.

Wcześniejsze ustalenia dotyczące zdalnego nauczania ulegają zmianom. Oto sposób realizacji zdalnego nauczania w naszej szkole, z uwzględnieniem nowego rozporządzenia.

Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem e-Teams oraz, jeśli jest to niemożliwe, przez e-dziennik.

Wyjątkiem jest klasa I, która będzie realizowała lekcje z wykorzystaniem różnych komunikatorów uzgodnionych przez wychowawcę z Państwem, w taki sposób, aby nauczanie było jak najbardziej dostosowanie do możliwości dzieci.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Lekcje trwać będą 30 minut, pozostałe 15 minut nauczyciel będzie do dyspozycji ucznia (np. konsultacje, wyjaśnienia, itp.).

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania,  zorganizowane będą dla tych uczniów zajęcia w szkole.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. , zorganizowana będzie dla nich opieka świetlicowa w szkole. Proszę o składanie wniosków dotyczących godzin pobytu w świetlicy oraz chęci korzystania ze stołówki. Termin zgłoszenia wniosków – do czwartku 16.12.2021 r.

Autobus będzie miał jeden lub dwa kursy rano i po południu. Po uzyskaniu informacji od Państwa przekażę, jak będzie kursował autobus.

Szkoła umożliwi dzieciom klas I – III, objętym opieką świetlicową, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Proszę o przygotowanie własnych laptopów do realizacji zajęć w szkole. Jeśli będą z tym problemy szkoła zapewni sprzęt.

Informuję, że 24 grudnia szkoła będzie nieczynna.

Ponadto informuję, że dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z tym nie odbędą się zajęcia zdalne.

 Istnieje możliwość zapisania dziecka do świetlicy, jeśli nie mogą Państwo zapewnić opieki swoim dzieciom w tym dniu, tzn. 7 stycznia. Proszę o przekazanie informacji wychowawcom klas do piątku 17.12.2021 r.

Jeśli państwo będą mieli pytania proszę o telefon – nr  77 412 5623 lub 504 083854 lub kontakt poprzez e-dziennik.

Skip to content