splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Zawiadomienie o strajku

Szanowni Państwo, 
Rodzice uczniów Publicznej Szkoły  Podstawowej w Łosiowie

            Zawiadamiam Państwa, że pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do  strajku, który ma się rozpocząć dnia 8 kwietnia 2019 r.  i trwać do odwołania. Wobec powyższego szkoła od dnia 8 kwietnia nie jest w stanie przeprowadzić zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W tej sytuacji proszę o nie wysyłanie dzieci do szkoły do czasu odwołania strajku. 

Informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.


            Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców nie mających takiej możliwości, w wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewni opiekę w świetlicy szkolnej. Liczba miejsc w świetlicy jest jednak bardzo ograniczona. Zgłaszania dzieci do świetlicy można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny: 77 4125 326 lub przez e-dziennik do wychowawcy ucznia. 

            Jednocześnie informuję Rodziców uczniów przystępujących do egzaminów, że odbędą się one w przewidzianych terminach.  W związku z powyższym uczniowie zdający egzaminy mają obowiązek stawić się w szkole w dniach egzaminów zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem.

          Ponadto informuję, że o wszelkich zmianach związanych z organizacją pracy szkoły będą Państwo informowani niezwłocznie i na bieżąco poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły  www.psplosiow.opole.pl i stronę internetową gminy www.lewin-brzeski.pl

                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                         Beata Hargot

Skip to content