splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

List do rodziców

Szanowni Rodzice

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 czasowo ograniczono funkcjonowanie szkoły do 10 kwietnia 2020 roku.

Od 25 marca nauczyciele realizować będą nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym przekazuję Państwu informację, w jaki sposób i  w jakim trybie w tym czasie szkoła będzie wykonywać swoje zadania.

Ustaliłem, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia,, równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach czy też zróżnicowania zajęć. Dlatego ilość zajęć dla uczniów w ciągu dnia wynosić będzie od 3 godzin w klasach najmłodszych do 5 godzin w klasach najstarszych. Do tych godzin dochodzą jeszcze dla niektórych uczniów zajęcia wspomagające wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mimo wszystko ilość lekcji uległa zmniejszeniu.

Ułożono nowy plan lekcji, zapraszam do zapoznania się z nim. Zajęcia będą się rozpoczynały codziennie o godz. 9.00. Godziny rozpoczęcia zajęć mają szczególne znaczenie przy lekcjach matematyki:

1.lekcja 9.00 – 9.45

2.lekcja 9.55 – 10.40

3.lekcja 10.50 – 11.35

4.lekcja 10.45 – 12.30

5.lekcja 12.50 – 13.35

Bardzo ważne jest, aby uczniowie codziennie otwierali e-dziennik. Odebranie wiadomości będzie potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Nauczyciele obowiązani są do poinformowania i wskazania rodzicom o dostępnych materiałach, a także sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu (np. przez e-dziennik, Messenger, WhatsApp, pocztę elektroniczną, itp.).

Nauczyciel na bieżąco zamieszczać będzie wskazówki, informacje, filmy, źródła, linki do różnych materiałów edukacyjnych dostępnych w Internecie niezbędnych do realizacji zajęć, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Poinformuje Państwa o tych materiałach.

            Poszczególne zajęcia z przedmiotów będą realizowane z użyciem komputera, e-dziennika, poczty elektronicznej, z wykorzystaniem podręcznika i innych źródeł komunikacji (np. WhatsApp, Messenger).

Codziennie rano uczniowie będą otrzymywać polecenie zapisania tematu lekcji oraz zadania do zdalnej pracy według obowiązującego planu lekcji.

Mając na względzie specyfikę pracy z dziećmi w klasach I-III rodzice będą wysyłać zdjęcia z wykonywanych prze dzieci prac, ćwiczeń, zadań na służbową pocztę elektroniczną nauczyciela lub z wykorzystaniem komunikatorów według ustaleń.

Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez sprawdzanie poprawności zadań, kart pracy, zdjęć wykonanych zadań, wypowiedzi pisemnych które są dostarczane nauczycielowi. Poprawione zadania, wraz z komentarzem, nauczyciel odsyła uczniom.

Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów, w razie potrzeby, dokonują modyfikacji programów nauczania.

Uczniowie będą oceniani za wykonanie zadań w formie prac pisemnych, rozwiązań zadań, rozwiązań z zeszytu ćwiczeń, udostępnionych kart pracy, zadań interaktywnych, wykonanych projektów.

Nauczyciel będzie oceniał przysłane przez ucznia prace w formie stopnia lub w formie opisowej, a oceny będą wpisywane na bieżąco do e-dziennika. Będzie też informował o postępach ucznia w nauce. Zostaną Państwo również poinformowani przez nauczycieli o sposobie oceniania uczniów, również przez e- dziennik.

Nauczyciele i specjaliści zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, między innymi wynikających z IPET-ów.

Nauczycieli realizujących proces dydaktyczny z uczniami klas I-VIII, objętymi kształceniem specjalnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zobowiązuję do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia.

Zapraszam Państwa oraz uczniów do skorzystania z konsultacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00 oraz popołudniowych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z nauczycielami. Konsultacje te będą się odbywać przez e-dziennik, a nauczyciele w miarę możliwości będą odpowiadać na pytania.

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                    Stanisław Kowalczyk

                                                                                                         Dyrektor szkoły

Skip to content