splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

SZKOLNI REALIZATORZY PROGRAMU „UNPLUGGED”

W dniach  7 – 8.11.2019r. 4 nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, wraz z innymi nauczycielami z gminy Lewin Brzeski, uczestniczyło w szkoleniu programu profilaktycznego, rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „ Unplugged”. Szkolenie to było możliwe dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zorganizowała i w całości sfinansowała szkolenie. Program ten  zapobiega problemom związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież. Oparty jest na modelu wszechstronnego wpływu społecznego, adresowanym do uczniów w wieku 12 – 14 lat oraz rodziców.

       Wykorzystywane w „Unplugged” strategie działań profilaktycznych obejmują: rozwijanie umiejętności życiowych uczniów, korygowanie błędnych przekonań normatywnych (edukacja normatywna) oraz przekazywanie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Program uwzględnia także wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych oraz odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej, która konieczna jest w ustalaniu celów oddziaływań profilaktycznych adresowanych do młodzieży. 

        Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone  przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu. Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak: konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci, przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów, umiejętność komunikowania swoich emocji oraz asertywnej obrony swoich racji a także umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

      Zajęciami objęci są również rodzice. Podczas spotkania poruszane będą następujące kwestie: informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych  z dojrzewaniem, informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania, rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, konflikt pokoleń  i konieczny rozwój rodziny, asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

      Bardzo dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak dobrym szkoleniu i otrzymaniu gotowych materiałów do zajęć z uczniami i ich rodzicami. Czas, który poświęciliśmy na szkoleniu, nie był czasem zmarnowanym lecz bardzo dobrze  i efektywnie wykorzystanym.

           Już niebawem i w naszej szkole rozpoczną się te niezwykle interesujące zajęcia   z uczniami,  w ramach programu „ Unplugged”.

Zdjęcia: Agnieszka Adamska

Tekst: Katarzyna Świderska

Skip to content