splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania     i wychowania szkoły.  Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

DNIA 25 KWIETNIA 2017r. KAPITUŁA POWOŁANA PRZEZ OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY PRZYZNAŁA SZKOLE WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce gdzie cała społeczność szkolna, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie podejmują świadome działania,  aby poprawić swoje samopoczucie  i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. 


Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów.

Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia  społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć należy:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji
 • W jej tworzeniu uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz osoby ze społeczności lokalnej. 

Jak pracujemy?

W każdym roku starannie opracowujemy plan pracy w ramach SPZ

Staramy się, aby działania wybrane do realizacji były atrakcyjne i ciekawe dla uczniów.

Do prac nad realizacją zadań włączamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich chętnych.

 

Szkolnym koordynatorem ds. Szkoły Promującej Zdrowie jest:

Anna Jelenkowska

 

Szkolny Zespół ds. promocji zdrowia tworzą:

Beata Hargot- dyrektor

Anna Jelenkowska

Marzena Żak

Piotr Barszcz

Grażyna Smolińska

Anna Piekoszewska

Teresa Rączka

Magdalena Terlecka

Alicja Moor

 

Problemy priorytetowe:

( wynikające z przeprowadzonej diagnozy wstępnej)

 

 1. Zdrowie mam w głowiepromocja zdrowia przez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie
 2. Zdrowo jem, więcej wiemuświadomienie wpływu odżywiania, aktywności fizycznej na zdrowie samopoczucie i wyniki w nauce

Programy realizowane w szkole w latach 2014-2017

 • „Owoce w szkole ” ” Kontynuujemy te programy od kilku lat. Dzięki nim uczniowie klas I-III otrzymują warzywa i owoce lub soki.
 • „Mleko dla szkół”–uczniowie klas I-VI, otrzymują i chętnie piją mleko
 • Program edukacyjny„Śniadanie daje moc” program, w którym zachęcamy Nauczycieli i Rodzicie uczniów klas 0-3 szkół podstawowych, do utworzenia w klasach Waszych dzieci Klubów Śniadanie Daje Moc oraz do obchodzenia, 8 listopada, Dnia Śniadanie Daje Moc- partnerstwo dla zdrowiaoraz  obchody Dnia Zdrowego Śniadania
 • Program PCK – „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”. 
  Program ” Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby” przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat – biorą w nim udział nasze dwie klasy „0”. Opiera się na zagadnieniach: pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, higieny, pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości, przygotowania dzieci do integracji europejskiej.
 • Walka z głodem”-ogólnopolska akcja PCK
 • „Sprzątanie Świata”-program jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiskaClean up the World
 • „Trzymaj Formę” – inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną- Organizator programu Fundacja Żywność, AktywnośćFizyczna
 • „Nie pal przy mnie proszę”- Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – Wojewódzka Stacja Epidemiologiczno –Sanitarna
 • „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” – jest programem profilaktyki palenia tytoniu,Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,przeznaczonydla uczniów klas IV-VI. Głównym celem programu – jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • „Żółty Talerz”- realizowany w roku szkolnym 206/17-program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Żółty Talerz został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,  Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankami Żywności,  SOS Wioskami Dziecięcymi
 • „Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego”–„Najpiękniejszy ogródek przyszkolny”-projekt współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020- realizowany w roku szkolnym 2016/17
 • „Zdrowo i kolorowo”- autorski program dotyczący zdrowego stylu życia realizowany w roku szkolnym 2015/2016
 • „Zdrowo jem, więcej wiem”- realizowany w roku szkolnym 2016/17.Projekt realizowanego przez Fundację Przejdź Aktywnie po Zdrowie i Banku Ochrony Środowiska. pod honorowym patronatem Agaty Dudy. Misja przywrócenia naszych dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha to nasze i Państwa wspólne wyzwanie
 • „Program PCK „Chroń Dziecięce Uśmiechy”– realizowany w roku 2016, ma na celu podniesienie świadomości wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli jak ważna jest pielęgnacja zębów oraz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. Podczas zajęć uczymy dzieci prawidłowych nawyków i zachęcamy do kontroli stanu uzębienia. Młodsze dzieci korzystają z przygotowanego zeszytu „Ja i moje zęby”, a starsze z „Ja i mój uśmiech”. Dzięki nowoczesnym materiałom, uczniowie mogą w ciekawy i atrakcyjny sposób poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby. Przewodnikiem dzieci po świecie pięknego uśmiechu jest sympatyczna postać Super Wiewiórki.
 • ProjektRCRE w Opolu „Fascynujący Świat nauki i Technologii”- projekt realizowany w roku szkolnym 204/2015
 • ProjektRCRE w Opolu „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO”-projekt realizowany w roku szkolnym 204/2015
 • „Litter Less – śmieci mniej- realizowany w roku szkolnym 205/16Kampania realizowana przez fundację Partnerstwo dla środowiska projekt dotyczący problemu śmiecenia i widoczności śmieci w naszym otoczeniu.Szkoła napisała projekt i wygrała grant na jego realizację zadań.
 • konkurs „Sala przyrody- Tauron Ekoenergia”-konkurs dotyczył ekologicznych źródeł energii i ochrony środowiska, szkoła została laureatem konkursu wygrywając 40 000 na wyposażenie Sali do przyrody
 • „Szlachetna paczka” to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. To wizja nowego kraju, w którym podziały między bogatymi a biednymi zostają zniesione- 2015, 2016
 • Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt Przytulisko Przytul Psisko- zbiórka charytatywna na rzecz schroniska
 • Udział w ogólnopolskim programie „Wzorowa łazienka”- 2015/1016

Certyfikaty

 • Wiarygodna szkoła- 2016 r

Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Szkoła oraz możliwość otrzymania tytułu Laureata Programu, który potwierdza Certyfikat Wiarygodności jest jasną deklaracją stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

 • Zielona flaga–: 2013, 2014, 2015-certyfikat na trzy lata

Jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 58 krajów całego świata. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

 • Zadowolony konsument-2015, 2016 r.

o portal i aplikacja mobilna, która kreuje nowy wymiar prestiżu firmy opartego na zaufaniu klientów. Certyfikat to symbol jakości, uznania i zaufania, wyraz polecenia potencjalnym odbiorcom, poświadczenie marki najwyższej jakości

 • uczestnictwa w ogólnopolskim programie„Śniadanie Daje Moc”,będącego elementem edukacji zdrowotnej- 2016/2017

Innowacja pedagogiczna

„Zdrowie i bezpieczeństwo bez tajemnic”- realizowana roku szkolnym 2016/2017

 w klasie IV na jest   wpisana do Rejestru pod numerem WOPRE.SP.88.16

Innowacja  prowadzona jest w ramach dodatkowej godziny finansowanej przez organ prowadzący szkołę.

Celem projektu  jest uświadomienie dzieciom i ich rodzicom, że zdrowy styl życia warunkuje prawidłowy rozwój człowieka. Przekazując dzieciom wiedzę, kształtując umiejętności i postawy wpłyniemy na kształtowanie prawidłowych nawyków, a tym samym będziemy wpływać na zdrowie społeczeństwa.

Skip to content